ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2564


22 มิ.ย. 2565 148
วันที่ 22 มิถุนายน 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา และ อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ