ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2564


23 มิ.ย. 2565 122
วันที่ 23 มิถุนายน 65 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ และ อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้อง 15604 คณะวิทยาการจัดการ