ต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 12 ธ.ค.60 สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยคณบดี ดร.ปาณิสรา คงปัญญา ให้ต้อนรับสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การบริการวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป