ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2564


23 มิ.ย. 2565 136
วันที่ 23 มิถุนายน 65 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์สิราวิชญ์ กีรติอุไร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้อง 15401 คณะวิทยาการจัดการ