ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน ปี 2564


24 มิ.ย. 2565 108
วันที่ 24 มิถุนายน 65 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากรองศาสตรจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ