ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปี 2564


27 มิ.ย. 2565 112
วันที่ 27 มิถุนายน 65 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนกอร บุญมี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ