สาขาวิชาการจัดการ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


31 พ.ค. 2565 117
วันที่ 31 พฤษภาคม 65 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำแนวปฏิบัติในการเรียน พร้อมทั้งอบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15504 คณะวิทยาการจัดการ