การประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ


26 พ.ค. 2565 120
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกด้วย มีคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมประชุมภายในห้องประชุมเเละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ