การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ (ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)


22 พ.ค. 2565 114
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ (ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)