วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส


29 เม.ย. 2565 283
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่เกษตรกรในอำเภอเขาค้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเพิ่มดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นอย่างดี