วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน


29 เม.ย. 2565 123
วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเพิ่มดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ