คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ