วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheer up to Startup ปีที่ 2 ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่


29 เม.ย. 2565 129
วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ?Cheer up to Startup ปีที่ 2? ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเสริมสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) ของการเป็นผู้ประกอบการในยุค Next Normal แก่ Y.E.S (Young Entrepreneur Student) กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะ (Incubation) และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอ Business Feasibility/ Business Plan และการประกวดแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) ณ คณะวิทยาการจัดการ