โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและควบคุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564


26 เม.ย. 2565 126
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การติดตามและควบคุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564? มีตัวแทนหลักสูตรสาขาวิชาและบุคลากร เข้าร่วมอบรม โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติการในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ