ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565


25 เม.ย. 2565 122
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565