8 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่


25 เม.ย. 2565 123
8 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์