ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ


11 ก.พ. 2565 117
10 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ