คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลทางด้านงานวิจัย


1 ต.ค. 2564 136
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลทางด้านงานวิจัย ได้แก่ ประเภทการสร้างผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ : ผศ.ดร.อำพล ชะโยมชัย ประเภทการสร้างผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ : อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย ประเภทนักวิจัยที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป : อาจารย์วันฉัตร กันหา และ อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย