วจก.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2563


6 ส.ค. 2564 283
3 ส.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินกันอย่างพร้อมเพรียง ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี