โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทำคู่มือประกอบการทำผลงานวิชาการได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยาการในการอบรม ครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ