โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิควิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัชรชกร กรรมการสภา

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิควิชาการ" ให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัชรชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ