QA-สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA-สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.อัจฉรา ศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาเป็นผู้บรรยาย แนะนำและตอบข้อซักถาม เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และนำไปพัฒนาข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ