โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณยอดชาย สายทอง บุคลากรชำนาญพิเศษ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ