คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณบดี รองคณบดี และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์