ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยคณบดี รองคณบดี

วันที่ 20 ธ.ค.62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสำนักงานคณะฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยคณบดี รองคณบดี และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน งานกิจการนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงินและงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์