คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404

วันนี้ 27 พ.ย 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัย Factor analysis (EFA , CFA) , การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (AMOS) ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ดร.อำพล ชะโยมชัย เป็นวิทยากร