ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติราชการและการสร้างเวิร์กโฟลว์

วันที่ 9 มี.ค.61ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติราชการและการสร้างเวิร์กโฟลว์ในสายงานแต่ละอาชีพ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ โดยมีอาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404 คณะวิทยาการจัดการ