ร่วมงานจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมจัดบูธ ในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยในงานมีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวของโรงเรียนใน สพฐ. 40