ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน SAR

วันที่ 23 ก.พ.61 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน และบุษณีย์ เทวะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคการเขียน SAR ณ.ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ