วจก. จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ"

วันที่ 21 ก.พ. 61 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ อดีตหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรทั้งภายนอกและภายในเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ