นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "Start Up เริ่มต้นสู่ธุรกิจ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "Start Up เริ่มต้นสู่ธุรกิจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดสัมมนาทางการัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นัทธียา ภวภูตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทไนท์ แทมมะริน จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์