สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ห้องเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ และอาจารย์ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์