ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 ก.พ. 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับหลักสูตรคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการประชุม QA สัญจร ในครั้งนี้จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์