ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการนำเสนองานในชั้นเรียนได้จริง วิทยากรโดย อาจารย์กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์