ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560"

วันที่ 24 มกราคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "อบรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560" ในรูปแบบของการพูดคุยและแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวาพร ขันผนึก มาเป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ