สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเทคโนโลยีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ

วันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำผลงานวิชาการเสนอได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว และ อาจารย์ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ เป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ