KM 2559 : ผศ. รุ่นพี่ ชี้แนะรุ่นน้อง และการบริหารงบประมาณงานวิจัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบประกันนะครับ