Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เมนู
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
• สรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการเรื่องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใ ...
• โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการวิชาการ ...
• คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบบริการวิชาการ ...
• แผนการดำเนินงานบริการวิชากและชุมชนฯ ...
• แผนประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ...
• แผนประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น2 ...
• ปก ...
• ปกใน ...
• คู่มือบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ...
• ปก ...
• คู่มือบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ...
• สรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ เรื่อง เตรียมความพร้อม Logistic เพื่อมุ่งสู่ ...
• สรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ โครงการอบรม รู้เขา-รู้เรา เกี่ยวกับประชาคมอาเ ...
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ...
• แผนบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ...
• แผนบริการวิชาการ(ปีการศึกษา 2556) ...
• แนวปฏิบัติที่ดีด้านบริการวิชาการ ...
• จัด(การ)กระบวนทัพรับอาเซียน ฉบับมือถือ ...
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 6 เดือน) ...
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 8 เดือน) ...
• โครงการอบรมการจัดการการตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
• โครงการอบรมการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า ...
• โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางแนวทางยกระดับคุณภาพสู่ความสำเร็จของกลุ่มอาช ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำจดหมายข่าวโรงเรียน ...
• โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ...
• โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษสาตร์เพื่อส่งเสริมนโยบายการออมของชุมชน ...
• โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ...
• สรุปรายงานบริการวิชาการเรื่องเทคนิคการซ่อมบำรุงและตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ...
• โครงการศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ...
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จในการบริหารทุนมนุษย์ ...
• โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 1 ปี) ...
• ประกาศบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
• ขออนุมัติและดำเนินกิจกรรม ...
• สรุปผลการสำรวจความต้องการของชุมชน ปี 57 ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ ...
• ผลการดำเนินงาน ...
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการงานเอกสารและกสนใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม M ...
• รายงานโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการ ...
• โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน ...
• โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ ...
• โครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มชุมชน ...
• โครงการ การท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ...
• โครงการอบรมบริหารตราสินค้ายุคดิจิตอลสู่ตลาด AEC ...
• ...
• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ...
• คู่มือการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ...
• ประกาศการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ...
• ผลสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...
• ...
• ผลสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...