Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน2556
 
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 6 เดือน)
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 8 เดือน)
• โครงการอบรมการจัดการการตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โครงการอบรมการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า
• โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางแนวทางยกระดับคุณภาพสู่ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำจดหมายข่าวโรงเรียน
• โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
• โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษสาตร์เพื่อส่งเสริมนโยบายการออมของชุมชน
• โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
• สรุปรายงานบริการวิชาการเรื่องเทคนิคการซ่อมบำรุงและตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
• โครงการศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จในการบริหารทุนมนุษย์
• โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 1 ปี)