บันทึกข้อความขออนุญาตเช่ารถ

หนังสือสัญญาเช่ารถ

ประกาศการให้บริการวิชาการแก่สังคม-ประจำปีงบประมาณ2562

หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธิ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรภายในคณะ
รางงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ