ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ62

ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ61

ประกาศทุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม 1"
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธิ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรภายในคณะ
รางงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ