ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป (งบคณะฯ 57)
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น