ปี พ.ศ. 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
คู่มือการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาการตลาด
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาบัญชี
รายงานผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์