ปี พ.ศ. 2559

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองSAR2559คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2559