ปี พ.ศ. 2558

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR2558 คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2558