ปี พ.ศ. 2557

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง SAR2557 คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2557