ปรัชญา
 
 “ความรู้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์สังคม”
 
  วิสัยทัศน์
 
"การบริหารจัดการที่ดีนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจและการบริการแก่สังคม "


  พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนี้
  1. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรวมทั้งบุคลากรภายในให้มีความเป็นสากล
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร
  3. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
  4. เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้พร้อมสู่การจัดการศึกษาระดับอาเซียน
  5. พัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่รับใช้สังคม ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำทางวิชาการ

 อัตลักษณ์
 
"บัณฑิตมีความรู้สู้งาน"
 
 วัตถุประสงค์คณะวิทยาการจัดการ
 

 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการคิดอย่างมีเหตุผลแสดงความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตระหนักในองค์ความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ และติดตามหาความก้าวหน้าในวิชาการ รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 2.เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบหลายระดับทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 3. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา สามารถบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ สามารถเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการให้มีมาตรฐานวิชาการ ไปสู่ความเป็นสากล
 5. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ เป็นแหล่งประดิษฐ์ คิดค้น ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ใน การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและสังคม
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้มีความสามารถในการทำงานและมีความเป็นผู้นำของสังคมทั้งด้านวิชาการ มีทักษะ คุณธรรม และคุณภาพ ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
7. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม