มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีพื้นที่  856 ไร่   3  งาน 57   ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  83 หมู่  11  ถนนสระบุรี–หล่มสัก  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ  3  กิโลเมตร  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร 
        เมื่อวันที่   19   สิงหาคม พ.ศ.  2518  มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  2518”  วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถานสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2538   เป็นต้นมา
        สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์  และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและนักศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  2  ปี (หลังอนุปริญญา)  ปริญญาตรี  4  ปี  และปริญญาโท
        ในปีการศึกษา   2519  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก   ในขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   เป็นคณะที่ห้าที่ก่อตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  เมื่อ  พ.ศ.2527  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.   2518  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2527    ซึ่งกำหนดให้วิทยาลัยครู ขยายฐานทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาการอื่นได้คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกำเนิดขึ้นโดยย้ายอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  4  คน   มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ
        ปี พ.ศ. 2527   ได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ  มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ  และทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตร์  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสำนักงาน จำนวน  1   ห้องเรียนหลังจากนั้นคณะวิชาวิทยาการจัดการ   ได้พัฒนาการเรียนการสอนสามารถเปิดสอน ในสาขาต่างๆ  เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  ดังนี้
พ.ศ.     2527 เปิดสอนวิชาเอกการจัดการสำนักงาน  ระดับอนุปริญญา
พ.ศ.     2529 เปิดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2  ปี หลังอนุปริญญา
พ.ศ.     2530 เปิดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอก วารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญา
พ.ศ.     2533 เปิดสอนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ระดับอนุปริญญา
พ.ศ.     2536 เปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับอนุปริญญา
พ.ศ.     2537 เปิดสอนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี   หลักสูตร   4  ปี
พ.ศ.     2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          (สาขาบริหารธุรกิจ)
        สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  ครั้งแรกตั้งอยู่ที่อาคาร 3 อยู่ร่วมกับสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาวิทยาลัยมีได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอนกประสงค์ขึ้น  จึงให้ย้ายสำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ไปอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ในปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 จึงได้ย้ายสำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ มาอยู่ที่อาคาร  2  และปี 2553 ได้ย้ายมาอยู่อาคารปฏิบัติการ 8 ชั้น จนถึงปัจจุบัน
        วันที่  25   มกราคม  พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ทำให้    วิทยาลัยครู       เปลี่ยนเป็น   “  สถาบันราชภัฏ  ”  และ   อธิการบดี   เป็น  “  อธิการบดี  ” ,  หัวหน้าคณะ  เป็น  “  คณบดี  ”   และ  คณะวิชาวิทยาการจัดการ  เป็น  “  คณะวิทยาการจัดการ  ”    
        คณะวิทยาการจัดการ  มีคณาจารย์ทั้งสิ้น   58.5  คน  เป็นอาจารย์ประจำ   16.5   คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   40  คน  อาจารย์ประจำพิเศษ  2  คน  มีเจ้าหน้าที่  19 คน  เป็น  ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  12  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน  เปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ  และ ภาค กศ.ปช. ในระดับปริญญาตรี   4  ปี  ประกอบด้วย  8  สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  ดังนี้
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             สาขาวิชาการจัดการ
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             สาขาวิชาการตลาด
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                        สาขาวิชาการบัญชี
  6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต            สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      สาขาวิชาการจัดการทั่วไป