นางสาวระพีพร ระวิโรจน์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
นางอรวรรณ ดีพา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี
ตำแหน่ง บุคลากร
นางสาววาสนา จันทร์ดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวประภาพรรณ บัวบาง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นางสาวพิมพ์วดี สีที
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวสุพรรณษา คำวิเศษ
ตำแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
นายอุกฤษฎ์ จารุรัตน์จามร
ตำแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
     
นางสาวเขมปัณฑา รัตนภรณ์์
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษา
นางสาวโศศิษฐา แดงตา
ตำแหน่ง นิติกร
นายสมพร แทนจำปา
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
 
นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

นายบุญเพ็ง คำตื้อ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ

 
 
   
นางลัดดา ลูกจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานอาคาร

นางโฉมฉาย ขุนแพง
ตำแหน่ง
พนักงานอาคาร
   
นางสาวฐาวร นิลหมื่นไว
ตำแหน่ง
พนักงานอาคาร
นายปรีชา บุญกิจ
ตำแหน่ง
พนักงานอาคาร