อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     
นางสาวสุนทรีย์ รอดดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ ธีรภัทร ดีเอม
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
     
   
อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย